Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12.  Polityka prywatności

Sklep Internetowy Fototapety-obrazy.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy Home&Art dostępny pod adresem internetowym www.Fototapety-obrazy.com.pl obsługiwany jest przez Agencję Medialną HomeHeaven – Jakub Ratajski prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jaśminowa 50 L, 62-023 Kamionki, NIP7773345992, REGON 382241182, adres poczty elektronicznej: informacja@start4you.pl. lub telefonicznie pod nr +48 570196151

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku w godz. 10-17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.Fototapety-obrazy.sklep.pl na platformie sklepowej Word Press.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –  Agencja Medialna HomeHeaven wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. ul. Jaśminowa 50 L, 62-023 Kamionki, NIP7773345992, REGON 382241182, adres poczty elektronicznej: informacja@start4you.pl

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.  W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@start4you.pl lub też pisemnie na adres: ul. Fryderyka Skarbka 20/2, 60-348 Poznań;

2.1.2.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@start4you.pl lub też pisemnie na adres: ul. ul. Jaśminowa 50 L, 62-023 Kamionki;

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Fryderyka Skarbka 20/2, 60-348 Poznań;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@start4you.pl

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1. Bank: mBank

4.1.3.2. Numer rachunku: 97 1140 2004 0000 3002 7834 6713

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal,  możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” .

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny jeśli sklep udostępni taką możliwość.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3. Przesyłka paczkomat, przesyłka paczkomat pobraniowa.

5.5.  Czas dostawy Produktu do Klienta Czas dostawy towaru zależny jest od sposobu dostawy. Za czas dostawy uważamy czas od momentu nadania przesyłki przez nasz sklep do momentu odbioru przesyłki przez adresata. Czas dostawy nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia to suma czasu kompletacji zamówienia oraz czasu dostawy i wynosi z reguły do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub innymi kanałami informacyjnymi w trakcie składania Zamówienia lub bezpośrednio po złożeniu podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach kompletacji, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu czasu realizacji zamówienia produktu przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.  Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w tej chwili sklep nie udostępnia takiej możliwości jednak jeśli zostanie wprowadzona to w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub innym kanałem informacyjnym w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. ul. Jaśminowa 50 L, 62-023 Kamionki

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@start4you.pl

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. ul. Jaśminowa 50 L, 62-023 Kamionki. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. ul. Jaśminowa 50 L, 62-023 Kamionki

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@start4you.pl;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul.ul. Jaśminowa 50 L, 62-023 Kamionki.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, paczkomatami lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.4.1. pisemnie na adres: ul. ul. Jaśminowa 50 L, 62-023 Kamionki

10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@start4you.pl

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. Polityka prywatności

Czynność

Ta funkcja rejestruje tylko działania zarejestrowanych użytkowników witryny, a czas przechowywania danych dotyczących aktywności będzie zależał od planu witryny i typu działania.

Wykorzystane dane: Aby zapewnić tę funkcjonalność i rejestrować działania związane z zarządzaniem witryną, przechwytywane są następujące informacje: adres e-mail użytkownika, rola użytkownika, login użytkownika, nazwa użytkownika, WordPress.com i lokalne identyfikatory użytkowników, aktywność do zarejestrowania, WordPress Identyfikator witryny połączonej z witryną .com, na której odbywa się działanie, wersja Jetpack witryny i znacznik czasu działania. Niektóre czynności mogą również obejmować adres IP aktora (na przykład próby logowania) i agenta użytkownika.

Śledzenie aktywności: próby / akcje logowania, aktualizacja postów i stron oraz publikowanie działań, komentowanie / komentowanie pingów i zarządzanie, działania związane z zarządzaniem wtyczkami i motywami, aktualizacje widgetów, działania zarządzania użytkownikami oraz modyfikacja innych ustawień i opcji witryny. Czas przechowywania danych dotyczących aktywności zależy od planu witryny i rodzaju aktywności. Zobacz pełną listę aktualnie zarejestrowanych działań (wraz z informacjami o retencji) .

Data Synced ( ? ): Pomyślne i nieudane próby logowania, które obejmują adres IP aktora i agenta użytkownika.

Reklamy

Ta funkcja jest dostępna tylko dla witryn w planach Premium i Professional.

Wykorzystane dane: Następujące informacje (udostępniane przez przeglądarkę odwiedzającego) są zbierane i wysyłane do Partnerów na żądanie Automattic: adres IP, dane geograficzne (pochodzące z adresu IP), agent użytkownika, system operacyjny, typ urządzenia, unikalny identyfikator użytkownika (losowo) wygenerowany identyfikator), aktualny adres URL i kategoria zainteresowań IAB (Interactive Advertising Bureau). Dane dziennika (adres IP, dane geograficzne, agent użytkownika, system operacyjny, typ urządzenia) są przechowywane przez 30 dni. Unikalny identyfikator użytkownika jest przechowywany w plikach cookie i jest przechowywany przez 1 rok.

Śledzenie aktywności: wyświetlenia reklam, zdarzenia związane z wideo (np. Pauza, wyciszenie, 100% odtworzenia itp.) Lub błędy i zdarzenia kliknięcia reklamy. Różne pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów: dostarczanie ukierunkowanych reklam do określonych użytkowników, przechowywanie identyfikatorów użytkowników i zbieranie anonimowych statystyk platformy reklamowej.

Karuzela obrazów

Widoki obrazów są rejestrowane tylko wtedy, gdy właściciel witryny ma jawnie włączone śledzenie statystyk wyświetlania dla tej funkcji za pośrednictwem jetpack_enable_carousel_statsfiltra.

Wykorzystane dane: Jeśli włączone jest śledzenie widoku obrazu, używane są następujące informacje: adres IP, identyfikator użytkownika WordPress.com (jeśli jest zalogowany), nazwa użytkownika WordPress.com (jeśli jest zalogowany), agent użytkownika, odwiedzany adres URL, odsyłający adres URL, znacznik czasu zdarzenia, język przeglądarki, kod kraju.

Śledzenie aktywności: widoki obrazów.

Polubienia i komentarz

Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników zalogowanych do WordPress.com.

Wykorzystane dane: W celu przetworzenia takiego komentarza używane są następujące informacje: identyfikator użytkownika / nazwa użytkownika WordPress.com (musisz być zalogowany, aby korzystać z tej funkcji), identyfikator użytkownika lokalnego dla danej witryny (jeśli użytkownik jest zalogowany do strony, na której nastąpiło to samo), oraz punkt danych prawda / fałsz, który informuje nas, czy użytkownik lubił określony komentarz. Jeśli wykonasz podobną akcję z jednej z naszych aplikacji mobilnych , niektóre dodatkowe informacje są używane do śledzenia aktywności: adres IP, agent użytkownika, znacznik czasu zdarzenia, identyfikator bloga, język przeglądarki, kod kraju i informacje o urządzeniu.

Śledzenie aktywności: komentuje komentarz.

Formularz kontaktowy

Wykorzystane dane: Jeśli Akismet jest włączony w witrynie, dane do przesłania formularza kontaktowego – adres IP, agent użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, strona internetowa i wiadomość – są przekazywane do usługi Akismet (będącej również własnością Automattic ) wyłącznie w celu sprawdzanie spamu. Rzeczywiste dane dotyczące przesyłania są przechowywane w bazie danych witryny, na której zostały przesłane, i są wysyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do właściciela formularza (tj. Autora witryny, który opublikował stronę, na której znajduje się formularz kontaktowy). Ten e-mail będzie zawierał adres IP nadawcy, znacznik czasu, nazwę, adres e-mail, stronę internetową i wiadomość.

Zsynchronizowane dane ( ? ): Wysyłanie i wysyłanie metadanych związanych z przesłaniem formularza kontaktowego użytkownika. Jeśli Akismet jest włączony w witrynie, adres IP i agent użytkownika pierwotnie przesłane wraz z komentarzem są również synchronizowane, ponieważ są przechowywane w post meta.

Google Analytics

Ta funkcja jest dostępna tylko dla witryn w planach Premium i Professional.

Wykorzystane dane: zapoznaj się z odpowiednią dokumentacją Google Analytics dla konkretnego rodzaju gromadzonych danych. W przypadku witryn korzystających z WooCommerce (również należących do Automattic ) i jednocześnie z tą funkcją i po włączeniu jawnego śledzenia wszystkich zakupów, wydarzenia związane z zakupem będą wysyłać do Google Analytics następujące informacje: numer zamówienia, identyfikator produktu i nazwę, kategorię produktu, całkowity koszt i ilość produktów zakupione. Google Analytics oferuje anonimizację IP , którą może włączyć właściciel witryny.

Śledzenie aktywności: ta funkcja wysyła zdarzenia przeglądania stron (i potencjalnie zdarzenia odtwarzania wideo ) do Google Analytics w celu wykorzystania. W przypadku witryn, w których działają sklepy z obsługą WooCommerce, do Google Analytics wysyłane są także dodatkowe wydarzenia: dodatki do koszyka i usuwanie, widoki produktów i kliknięcia, widoki szczegółów produktów i zakupy. Śledzenie dla każdego konkretnego zdarzenia WooCommerce musi być włączone przez właściciela witryny.

Gravatar Hovercards

Wykorzystane dane: Ta funkcja wyśle ​​skrót adresu e-mail użytkownika (jeśli jest zalogowany do witryny lub WordPress.com – lub jeśli przesłał komentarz na stronie przy użyciu adresu e-mail, który jest dołączony do aktywnego profilu Gravatar) do Gravatar service (również należąca do Automattic ) w celu odzyskania obrazu swojego profilu.

Nieskończone przewijania

Wykorzystane dane: Aby rejestrować odsłony strony za pomocą statystyk WordPress.com (które muszą być włączone dla śledzenia podglądu strony do pracy) z dodatkowymi obciążeniami, wykorzystywane są następujące informacje: adres IP, identyfikator użytkownika WordPress.com (jeśli jest zalogowany) , Nazwa użytkownika WordPress.com (jeśli jest zalogowany), agent użytkownika, odwiedzający adres URL, odsyłający adres URL, znacznik czasu zdarzenia, język przeglądarki, kod kraju.

Śledzenie aktywności: Odsłony strony będą śledzone przy każdym dodatkowym obciążeniu (tj. Po przewinięciu do dołu strony i automatycznym załadowaniu nowego zestawu postów). Jeśli właściciel witryny umożliwił Google Analytics pracę z tą funkcją, zdarzenie widoku strony zostanie również wysłane na odpowiednie konto Google Analytics przy każdym dodatkowym obciążeniu.

Komentarze do plecaka odrzutowego

Wykorzystane dane: nazwa komentatora, adres e-mail i adres URL witryny (jeśli został podany w formularzu komentarza), znacznik czasu i adres IP. Dodatkowo, IFrame jetpack.wordpress.com otrzymuje następujące dane: identyfikator blogu WordPress.com dołączony do witryny, identyfikator postu, na który wysyłany jest komentarz, lokalny identyfikator użytkownika komentatora (jeśli jest dostępny), lokalna nazwa użytkownika komentatora (jeśli dostępny), adres URL witryny komentatora (jeśli jest dostępny), skrót MD5 adresu e-mail komentatora (jeśli jest dostępny) i treść komentarza. Jeśli Akismet (również należący do Automattic ) jest włączony w witrynie, następujące informacje są wysyłane do usługi wyłącznie w celu sprawdzenia spamu: nazwa komentatora, adres e-mail, adres URL witryny, adres IP i agent użytkownika.

Śledzenie aktywności: nazwisko autora komentarza, adres e-mail i adres URL witryny (jeśli podano podczas przesyłania komentarza) są przechowywane w plikach cookie. Dowiedz się więcej o tych plikach cookie .

Dane synchronizowane ( ? ): Wszystkie dane i metadane (patrz wyżej) powiązane z komentarzami. Obejmuje to status komentarza, a jeśli Akismet jest włączony na stronie, to czy Akismet został sklasyfikowany jako spam.

Lubi

Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników zalogowanych do WordPress.com.

Wykorzystane dane: W celu przetworzenia akcji podobnej do postu wykorzystywane są następujące informacje: adres IP, identyfikator użytkownika WordPress.com, nazwa użytkownika WordPress.com, identyfikator witryny połączonej z WordPress.com (na której opublikowano post) (z postu, który był lubiany), agent użytkownika, znacznik czasu zdarzenia, język przeglądarki, kod kraju.

Śledzenie aktywności: Publikuj polubienia.

Motyw mobilny

Wykorzystane dane: preferencje użytkownika dotyczące przeglądania mobilnej wersji witryny.

Śledzenie aktywności: plik cookie ( akm_mobile) jest przechowywany przez 3,5 dnia, aby zapamiętać, czy użytkownik witryny chce wyświetlić jego wersję mobilną. Dowiedz się więcej o tym pliku cookie .

Powiadomienia

Ta funkcja jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników witryny, którzy są zalogowani do WordPress.com.

Wykorzystane dane: adres IP, identyfikator użytkownika WordPress.com, nazwa użytkownika WordPress.com, identyfikator witryny połączonej z WordPress.com i adres URL, wersja Jetpack, agent użytkownika, odwiedzany adres URL, odsyłający adres URL, znacznik czasu zdarzenia, język przeglądarki, kod kraju. Niektóre informacje lub działania związane z użytkownikami mogą być wysyłane do właściciela witryny za pośrednictwem tej funkcji. Może to obejmować: adres e-mail, nazwę użytkownika WordPress.com, adres URL witryny, adres e-mail, treść komentarza, obserwuj działania itp.

Śledzenie aktywności: wysyłanie powiadomień (tj. Gdy wysyłamy powiadomienie do konkretnego użytkownika), otwieranie powiadomień (tj. Gdy użytkownik otwiera powiadomienie, które otrzymuje), wykonując akcję z panelu powiadomień (np. Lubiąc komentarz lub zaznaczając komentarz jako spam) i klikając dowolny link w panelu powiadomień / interfejsie.

Ochraniać

Wykorzystane dane: Aby sprawdzić aktywność logowania i potencjalnie zablokować nieuczciwe próby, wykorzystywane są następujące informacje: próba adresu IP użytkownika, próba adresu e-mail / nazwy użytkownika użytkownika (tj. Zgodnie z wartością, której próbowali użyć podczas procesu logowania), i wszystkie nagłówki HTTP związane z IP dołączone do próbującego użytkownika.

Śledzenie aktywności: nieudane próby logowania (obejmują one adres IP i agenta użytkownika). Ustawiamy również plik cookie ( jpp_math_pass) na 1 dzień, aby zapamiętać, czy / kiedy użytkownik pomyślnie ukończył captcha z matematyki, aby udowodnić, że jest prawdziwym człowiekiem. Dowiedz się więcej o tym pliku cookie.

Dane synchronizowane ( ? ): Nieudane próby logowania, które zawierają adres IP użytkownika, próbę nazwy użytkownika lub adresu e-mail i informacje o agencie użytkownika.

Szukaj

Ta funkcja jest dostępna tylko dla witryn w planie Professional.

Wykorzystane dane: dowolny z wybranych przez użytkownika filtrów wyszukiwania i danych zapytań w celu przetworzenia żądania wyszukiwania na serwerach WordPress.com.

Dzielenie się

Wykorzystane dane: Podczas udostępniania treści za pośrednictwem poczty e-mail (ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Akismet jest aktywny na stronie), używane są następujące informacje: udostępnianie nazwy i adresu e-mail strony (jeśli użytkownik jest zalogowany, informacje te zostaną pobrane bezpośrednio z ich konto), adres IP (do sprawdzania spamu), agent użytkownika (do sprawdzania spamu) oraz treść / treść wiadomości e-mail. Ta treść zostanie wysłana do Akismet (również należącego do Automattic ), aby można było przeprowadzić kontrolę spamu. Ponadto, jeśli właściciel witryny włącza reCAPTCHA (przez Google), adres IP strony udostępniającej zostanie udostępniony tej usłudze. Można znaleźć w Polityce prywatności Google tutaj .

Proste płatności

Ta funkcja jest dostępna tylko dla witryn w planach Premium i Professional, a faktyczne przetwarzanie płatności jest obsługiwane przez PayPal.

Wykorzystane dane: kwota transakcji, kod waluty transakcji, tytuł produktu, cena produktu, identyfikator produktu, ilość zamówienia, identyfikator płatnika PayPal i identyfikator transakcji PayPal.

Śledzenie aktywności: identyfikator płatnika PayPal, identyfikator transakcji i strona odsyłająca HTTP są wysyłane wraz ze zdarzeniem śledzenia zakończenia płatności dołączonym do właściciela witryny.

Dane synchronizowane ( ? ): Identyfikator transakcji PayPal, status transakcji PayPal, identyfikator produktu PayPal, ilość, cena, adres e-mail klienta, waluta i przycisk płatności CTA.

Ponieważ płatności są przetwarzane przez PayPal, zalecamy zapoznanie się z jego polityką prywatności .

Subskrypcje

Wykorzystane dane: Aby zainicjować i przetworzyć subskrypcje, używane są następujące informacje: adres e-mail subskrybenta i identyfikator wpisu lub komentarza (w zależności od konkretnej przetwarzanej subskrypcji). W przypadku zainicjowania nowej subskrypcji gromadzimy również niektóre podstawowe dane serwera, w tym wszystkie nagłówki żądań subskrybującego użytkownika HTTP, adres IP, z którego subskrybujący użytkownik przegląda stronę, oraz identyfikator URI, który został podany w celu dostęp do strony ( REQUEST_URIi DOCUMENT_URI). Dane serwera wykorzystywane są wyłącznie w celu monitorowania i zapobiegania nadużyciom i spamowi.

Śledzenie aktywności: Funkcjonalne pliki cookie są ustawiane na 347 dni, aby zapamiętać blog odwiedzającego i opublikować wybór subskrypcji, jeśli faktycznie mają aktywną subskrypcję.

Hosting wideo

Ta funkcja jest dostępna tylko dla witryn w planach Premium i Professional.

Wykorzystane dane: W przypadku śledzenia odtwarzania wideo za pomocą statystyk WordPress.com wykorzystywane są następujące informacje: adres IP przeglądarki, identyfikator użytkownika WordPress.com (jeśli jest zalogowany), nazwa użytkownika WordPress.com (jeśli jest zalogowany), agent użytkownika, odwiedzający adres URL, odsyłający adres URL, znacznik czasu zdarzenia, język przeglądarki, kod kraju. Jeśli włączona jest usługa Google Analytics , będą tam również przesyłane zdarzenia odtwarzania wideo.

Śledzenie aktywności: odtwarzanie wideo.

Usługi WooCommerce

Wykorzystane dane: W przypadku płatności za pomocą systemu PayPal lub Stripe: zakup łącznej kwoty, waluty, informacje rozliczeniowe. W przypadku podatków: wartość towarów w koszyku, wartość wysyłki, adres docelowy. W przypadku stawek kasowych: adres docelowy, zakupione identyfikatory produktów, wymiary, waga i ilości. W przypadku etykiet wysyłkowych: nazwa klienta, adres, a także wymiary, waga i ilości zakupionych produktów.

Dane synchronizowane ( ? ): W przypadku płatności wysyłamy sumę zakupów, walutę i informacje rozliczeniowe klienta do odpowiedniego procesora płatności. Proszę zobaczyć politykę odpowiednich osób trzecich prywatności ( Polityka prywatności paskiem za  i  Politykę prywatności PayPal ) Aby uzyskać więcej szczegółów. W przypadku podatków automatycznych wysyłamy wartość towarów w koszyku, wartość wysyłki i adres docelowy do TaxJar.  Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z tymi informacjami można znaleźć w Polityce prywatności TaxJar  . W przypadku stawek za zamówienie wysyłamy pocztę pocztową / kod pocztowy oraz wymiary zakupionego produktu, wagę i ilości do USPS lub  Canada Post, w zależności od użytej usługi. Do etykiet wysyłkowych wysyłamy nazwę klienta, adres, a także wymiary, wagę i ilości zakupionych produktów do  EasyPost . Przechowujemy również zakupione etykiety wysyłkowe na naszym serwerze, aby ułatwić ich ponowne drukowanie i obsługę zgłoszeń serwisowych.